വംശീയത

വെളുത്ത നിറമുള്ള കാറിന്
കറുത്ത നിറമുള്ള ടയർ
ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമത്രയും
വംശീയത തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരിക്കും.

വെളുപ്പ് സമാധാനത്തിന്റെയും
കറുപ്പ് അശാന്തിയുടെയും
പ്രതീകമായി ജനങ്ങൾ ഉപയോകിക്കുന്ന കാലത്തോളം വംശീയത അവസാനിക്കുന്നില്ല

മംഗല്യത്തിന് വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും
ദുഃഖസൂചകമായി കറുപ്പ് തൂവ്വാലയും
ഉപയോഗിക്കുന്നടത്തോളം

വംശീയത അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ
നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും
ബ്ലാക്ക് മണിയും ബ്ലാക്ക്‌ ലിസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് മാർക്കും
നെഗറ്റീവ് അർഥം കയ്യാളുന്ന കാലത്തോളം
വംശീയത അവസാനിക്കുമെന്നു
പ്രത്യാശിക്കാൻ ആവുകയില്ല

പക്ഷെ എന്റെ കറുത്ത ചന്തി
ശുദ്ധിയാക്കാൻ വെളുത്ത ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞാനതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല

റോബർട്ട് മുഗാബെ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s