സ്വകാര്യത

ഞാന് അപർണ.നിങ്ങൾക്കിടയിലേ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം.എന്നും എന്റെ ജിവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖ ദുഖങ്ങളെല്ലാം ഞാന് നിങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു,ഞാനുറങ്ങന്നതും ഏണീക്കുന്നതും ,എന്തിനെന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരെ ….

അപ്പോൾ എന്റെ ബലഹീനതയോ?നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാന് എളുപ്പമായരിക്കുമോ?

ഞാന് അപർണ .
ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം..
ഒരു സോഷ്യൽമീഡിയാ ജീവി…

11 thoughts on “സ്വകാര്യത

  1. Hi. I could see you liking my posts. I hope you like the story and the way I narrate it. Only today, I got to check your profile and I am really sorry that I don’t know the language you are using in your profile. And, thanks a lot for reading my updates and liking it. If you can leave a comment at times, that would be really helpful. Thank you so much.

    Liked by 1 person

      1. What language is that? I guess it is Telugu. We talk Telugu, but we don’t know the script. I really want to learn, but now, i am moving out of time. I am fully engaged. I wish to learn it soon. Thank you.

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s