രണ്ട്

സത്രീകൾക്കു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെന്തുക്കൊണ്ട് സ്വന്തം മാതാവിന് വേണ്ടി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തുകൊടുക്കിന്നില്ലായെന്നക്കാര്യം തീർത്തും വസ്തുതയാണെന്നിരിക്കെ.മാതാവ് സ്ത്രീയെല്ലയെന്നതാണോയിവിടത്തെ പ്രശ്നം അതോ അവരെക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരുക്കാര്യമിനി ചെയ്യാന് സാധിക്കുകയില്ലന്നതാണോ?

ചില analyst മാർക്ക് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് തരം.

ജജീമ

One thought on “രണ്ട്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s