വീണ്ടും

എണ്ണം  പറഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം. നിങ്ങളെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിക്കുകയും മെസേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍. നിങ്ങളീ രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്ന് അവന്‍ /അവള്‍ നിങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഓര്‍മകളെ വീണ്ടും പുതുക്കാന് ആശിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് സത്ക്കാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സഹായത്തിനോ ആയിരിക്കാം.

സഹായ ആവശ്യമധികവും കടം ചോദിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് മാത്രം….

4 thoughts on “വീണ്ടും

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s